معلولین و سالمندان

خودرو ویژه معلولین

مناسب سازی خودرو ویژه معلولین

استارتاپ توانیتو از ایده تا اجرا و فعالیت های

استارتاپ توانیتو ، از ایده تا اجرا

تاثیرات معلول آزاری و راه های پیشگری و درمان آن

معلول آزاری چیست و چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد

علل بیماری روانی در افراد دارای معلولیت

ابتلای افراد دارای معلولیت به بیماری های روانی

اهمیت داشتن برنامه و تمرین تغذیه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی

تمرین و تغذیه برای کودکان دارای معلولیت ذهنی

اهمیت اقلام ضروری افراد دارای معلولیت

نگاهی به اقلام ضروری زندگی افراد دارای معلولیت

زبان اشاره (ناشنوایان) علاوه بر یک مهارت ارتباطی فرصتهای شغلی را در پیش رو دارد

آخرین تحقیقات و درمانها درباره بیماری SMA

نگاهی به توانیتو در رسانه های داخلی

نگاهی متفاوت به خط بریل