معلولین و سالمندان

زبان اشاره (ناشنوایان) علاوه بر یک مهارت ارتباطی فرصتهای شغلی را در پیش رو دارد

آخرین تحقیقات و درمانها درباره بیماری SMA

نگاهی به توانیتو در رسانه های داخلی

نگاهی متفاوت به خط بریل

نگاهی متفاوت به زبان ناشنوایان

از رویای کارآفرینی افراد دارای معلولیت، تا چالشها

قوانین جدید اداره پست برای خرید اینترنتی توسط افراد با شرایط خاص

توسعه گردشگری قابل دسترس (افراد دارای معلولیت ) در راستای کارآفرینی

آموزش تصویری خدمات لایو برای خدمات دهنده

بررسی وضعیت عادت ماهیانه در افراد داری معلولیت