ارتوپدی

ارتوپدی

خانوممرضيه اکبری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

%۵۰ تخفیف
هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
هزینه : هر ویزیت ۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ارتوپد فنی


خدمات مرتبط