ارتوپدی

ارتوپدی

خانوممرضيه اکبری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , غرب

هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ارتوپد فنی


خدمات مرتبط