کاردرمانی

کاردرمانی

محمد فراهانی

در محل خدمات دهنده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی بزرگسال و کودکان و معلولین جسمی و حرکتی


خدمات مرتبط