ارتوپدی

ارتوپدی

حمیدرضا محمدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

اروتز و ارتوپد فنی


خدمات مرتبط