پرستاری تخصصی

پرستاری تخصصی

طاهره احمدی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

پرستار مراقبتی و بیمارستانی


خدمات مرتبط