کاردرمانی

کاردرمانی بزرگسال

فاطمه قربانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کادرمان بزرگسال


خدمات مرتبط