کاردرمانی

کاردرمانی بزرگسال

فاطمه قربانی

در محل خدمات گیرنده

محدوده: (تهران، تهران، مرکز)

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کادرمان بزرگسال


خدمات مرتبط