پرستاری تخصصی

پرستاری

علی چاجی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

خراسان رضوی , مشهد , شمال

هزینه : هر ویزیت ۸۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۸٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

سرم تراپی تزریقات انتوواسیون اندیتیوپ اکسیژن ترای دارودرمانی

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط