پرستاری تخصصی

تزریق عضلانی

دانیال قهاری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مبلغ ذکر شده جهت یک تزریق است و به ازای هر تزریق عضلانی اضافه 15% مبلغ پایه افزوده خواهد شد.

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط