پرستاری تخصصی

سرم تراپی

دانیال قهاری

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۲۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۱۲٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

مبلغ ذکر شده فقط جهت یک سرم و دارو است به ازای هر داروی اضافه همراه سرم 25% مبلغ پایه افزوده خواهد شد

زمانبندی و آدرس

روز مورد نظر را انتخاب کنید


خدمات مرتبط