کاردرمانی

کاردرمانی معلولین و سالمندان

نسیم جودی

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

البرز , کرج , جنوب

هزینه : هر ساعت ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

کاردرمانی بزرگسال و معلولین


خدمات مرتبط