پزشک عمومی

طبابت در منزل

امیرحسین عبدالعلی زاده

در محل خدمات گیرنده

محدوده:

تهران , تهران , شمال
تهران , تهران , جنوب
تهران , تهران , غرب
تهران , تهران , شرق
تهران , تهران , مرکز

هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
پیش‌پرداخت ۵٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ویزیت توسط پزشک عمومی در منزل