پزشک عمومی

طبابت در منزل

امیرحسین عبدالعلی زاده

در محل خدمات گیرنده

محدوده: (تهران، تهران، شمال)

هزینه : هر ویزیت ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
بیعانه ۱۰٬۰۰۰ تومان

شرح خدمت :

ویزیت توسط پزشک عمومی در منزل


خدمات مرتبط